A prayer of Moses

May 22, 2009

Psalm 90

 תפלה למשׁה אישׁ־האלהים א‍דני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃
בטרם ׀ הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד־עולם אתה אל׃
תשׁב אנושׁ עד־דכא ותאמר שׁובו בני־אדם׃
כי אלף שׁנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשׁמורה בלילה׃
זרמתם שׁנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבשׁ׃
כי־כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
[שׁת כ] (שׁתה ק) עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
כי כל־ימינו פנו בעברתך כלינו שׁנינו כמו־הגה׃
ימי־שׁנותינו בהם שׁבעים שׁנה ואם בגבורת ׀ שׁמונים שׁנה ורהבם עמל ואון כי־גז חישׁ ונעפה׃
מי־יודע עז אפך וכיראתך עברתך׃
למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃
שׁובה יהוה עד־מתי והנחם על־עבדיך׃
שׂבענו בבקר חסדך ונרננה ונשׂמחה בכל־ימינו׃
שׂמחנו כימות עניתנו שׁנות ראינו רעה׃
יראה אל־עבדיך פעלך והדרך על־בניהם׃
ויהי ׀ נעם אדני אלהינו עלינו ומעשׂה ידינו כוננה עלינו ומעשׂה ידינו כוננהו׃

Προσευχὴ τοῦ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ·
πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι
καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην
καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.
μὴ ἀποστρέψης ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν·
καὶ εἶπας Ἐπιστρέψατε, υἱοὶ ἀνθρώπων.
ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου
ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθεν,
καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί.
τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται.
τὸ πρωὶ ὡσεὶ χλόη παρέλθοι,
τὸ πρωὶ ἀνθήσαι καὶ παρέλθοι.
τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι, σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη.
ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου
καὶ ἐν τῷ θυμῷ σου ἐταράχθημεν.
ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐνώπιόν σου·
ὁ αἰὼν ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου.
ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐξέλιπον,
καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ἐξελίπομεν·
τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνην ἐμελέτων.
αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν, ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη,
ἐὰν δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη,
καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος·
ὅτι ἐπῆλθεν πραΰτης ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ παιδευθησόμεθα.
τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου
καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου;
ἐξαριθμήσασθαι τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισον
καὶ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ.
ἐπίστρεψον, κύριε· ἕως πότε;
καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου.
ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωὶ τοῦ ἐλέους σου
καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν
ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν·
εὐφράνθημεν ἀνθ᾽ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς,
ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά.
καὶ ἰδὲ ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ τὰ ἔργα σου
καὶ ὀδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν,
καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς,
καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ᾽ ἡμᾶς.

Oratio Moysi, hominis Dei.

Domine, refugium factus es nobis
A generatione in generationem.
Priusquam montes fierent,
Aut formaretur terra et orbis,
A saeculo et usque in saeculum tu es Deus.
Ne avertas hominem in humilitatem;
Et dixisti: Convertimini, filii hominum.
Quoniam mille anni ante oculos tuos
Tanquam dies hesterna quae praeteriit,
Et custodie in nocte;
Quae pro nihilo habentur eorum anni erunt.
Mane sicut herba transeat;
Mane floreat, et transeat;
Vespere decidat, induret, et arescat.
Quia defecimus in ira tua,
Et in furore tuo turbati sumus.
Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo,
Saeculum nostrum in illuminatione vultus tui.
Quoniam omnes dies nostri defecerunt;
Et in ira tua defecimus.
Anni nostri sicut aranea meditabuntur;
Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni.
Si autem in potentatibus octoginta anni,
Et amplius eorum labor et dolor;
Quoniam supervenit mansuetudo, et corripiemur.
Quis novit potestatem irae tuae,
Et prae timore tuo iram tuam dinumerare?
Dexteram tuam sic notam fac,
Et eruditos corde in sapientia.
Convertere, Domine; usquequo?
Et deprecabilis esto super servos tuos.
Repleti sumus mane misericordia tua;
Et exsultavimus, et delectati sumus omnibus diebus nostris.
Laetati sumus pro diebus quibus nos humiliasti,
Annis quibus vidimus mala.
Respice in servos tuos et in opera tua,
Et dirige filios eorum.
Et sit splendor Domini Dei nostri super nos;
Et opera manuum nostrarum dirige super nos,
Et opus manuum nostrarum dirige.

A Prayer of Moses the man of God.

Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.
Before the mountains were brought forth,
Or ever thou hadst formed the earth and the world,
Even from everlasting to everlasting, thou art God.
Thou turnest man to destruction;
And sayest, Return, ye children of men.
For a thousand years in thy sight
Are but as yesterday when it is past,
And as a watch in the night.
Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep:
In the morning they are like grass which groweth up.
In the morning it flourisheth, and groweth up;
In the evening it is cut down, and withereth.
For we are consumed by thine anger,
And by thy wrath are we troubled.
Thou hast set our iniquities before thee,
Our secret sins in the light of thy countenance.
For all our days are passed away in thy wrath:
We spend our years as a tale that is told.
The days of our years are threescore years and ten;
And if by reason of strength they be fourscore years,
Yet is their strength labour and sorrow;
For it is soon cut off, and we fly away.
Who knoweth the power of thine anger?
Even according to thy fear, so is thy wrath.
So teach us to number our days,
That we may apply our hearts unto wisdom.
Return, O Lord, how long?
And let it repent thee concerning thy servants.
O satisfy us early with thy mercy;
That we may rejoice and be glad all our days.
Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us,
And the years wherein we have seen evil.
Let thy work appear unto thy servants,
And thy glory unto their children.
And let the beauty of the Lord our God be upon us:
And establish thou the work of our hands upon us;
Yea, the work of our hands establish thou it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: